صفحه ۳۰۷

( درس 227)

خطبه 143 (قسمت اول)

سنت دینی طلب باران

بیان انواع طلب باران

آسمان و زمین فرمانبر خدا نه خلق

مأموریت خدمت رسانی آسمان و زمین

بازایستادن از خدمت رسانی، علت و هدف از آن

نقش استغفار در بارش روزی و رحمت به خلق

نقش شیطان در تأخیر توبه

دعای خیر امام (ع) برای توبه کنندگان

دعای امام (ع) برای طلب باران

ناوبری کتاب