صفحه ۳۰۳

موارد صحیح مصرف مال

1 - کمک به خویشاوندان

"فمن آتاه الله مالا فلیصل به القرابة"

( پس کسی که خدا به او دارایی عطا فرموده، باید از آن به خویشاوندان بدهد.)

کسی که مال و ثروتی در اختیار دارد، اگر مال مال خودش باشد در مصرف آن آزادتر است؛ و اگر از بیت المال است، باید بیشتر دقت کند؛ ولی به هر حال اگر مال خودش هم باشد با آن نمی تواند هر کاری انجام دهد، و موظف است با بخشی از آن مال صله رحم کند و به خویشان فقیر خود کمک نماید؛ مثلا اگر وضع برادر و خواهرش خوب نیست به آنان رسیدگی نماید.

2 - ضیافت نیکو

"ولیحسن منه الضیافة"

( و از آن خوب مهمانی کند.)

همچنین از مالی که خداوند به او عطا کرده است، باید مهمانهای خود را خوب پذیرایی کند؛ به این معنا که همیشه ثروتمندان مانند خود را دعوت نکند، و حالا که مثلا پس از مدتی فرد فقیر و بیچاره ای را دعوت کرده است نخواهد با یک نان و پنیر آن را تمام کند بلکه خوب از مهمانهای خود پذیرایی نماید.

3 - آزاد ساختن اسیران و گرفتاران

"ولیفک به الاسیر والعانی"

( و با آن اسیر و گرفتار را رهایی بخشد.)

ناوبری کتاب