صفحه ۲۹۱

( درس 226)

خطبه 141

نهی از شنیدن غیبت

بی اعتنایی به سخنان باطل

سخنان باطل و آشکار شدن حقایق

فاصله میان حق و باطل

پاسخ به یک اشکال

توضیح امام (ع) درباره سخن خود

خطبه 142

خطبه ای مستقل یا بخشی از یک خطبه ؟

آثار سوء بخشش بی جهت مال

موارد صحیح مصرف مال

1 - کمک به خویشاوندان

2 - ضیافت نیکو

3 - آزاد ساختن اسیران و گرفتاران

4 و 5 - کمک به نیازمندان و بدهکاران

6 - پرداخت حقوق مالی

جایگاه این ویژگی ها

نمونه هایی از مصارف نادرست

ناوبری کتاب