صفحه ۲۷۷

( درس 225)

خطبه 140

مذمت غیبت در قرآن و سنت

علت این مذمت

آثار گناهان زبانی

وظیفه پاکان نسبت به گنهکاران

شکرگزاری پاکان و سرزنش گنهکاران توسط ناپاکان

گناه بزرگ عیب جویی

لزوم توجه به عیوب خود نه عیوب مردم

شکرگزاری پاکان زمینه عفو گنهکاران

ناوبری کتاب