صفحه ۲۷۴

سفارش و هشدار به اعضای شورا

"فاسمعوا قولی، و عوا منطقی"

( پس سخن مرا بشنوید، و منطق مرا نگه دارید.)

"عوا" فعل امر از "وعی، یعی" به معنای حفظ و نگهداری است. ظرفها دو نوع هستند: یک نوع از آنها ظرفیت دارند و آب را حفظ می‎کنند؛ در صورتی که نوع دیگر آنها مانند آبکش هستند که تا وقتی درون آب قرار دارند پر از آب هستند ولی وقتی از آب خارج می‎شوند همه آبهای آن بیرون می‎ریزد، این نوع ظرفها "وعی" ندارند و در حقیقت ظرف حسابی نیستند. انسانها نیز وقتی در مجالس وعظ و خطابه می‎نشینند دو نوع هستند: برخی از آنها مطالب را حفظ می‎کنند؛ و برخی دیگر آن را از این گوش شنیده و از گوش دیگر بیرون می‎کنند. حضرت علی (ع) خطاب به اعضای شورای تعیین خلیفه می‎فرماید: اگر می‎خواهید خلیفه شایسته و به حقی را انتخاب کنید سخنانم را بشنوید و منطقم را حفظ کنید و ترتیب اثر دهید؛ و به عبارت دیگر بر اساس منطق صحیح خلیفه معین کنید.

"عسی أن تروا هذا الامر من بعد هذا الیوم تنتضی فیه السیوف و تخان فیه العهود"

( بسا این فرمانروایی را پس از امروز مشاهده می‎کنید که شمشیرها در آن کشیده و پیمانها در آن خیانت می‎شود.)

کلمه "امر" در اصطلاح کتاب و سنت به حکومت و مسائل اجتماعی گفته می‎شود. به عنوان نمونه حضرت در جای دیگری می‎فرماید: "فلما نهضت بالا مر نکثت طائفة و مرقت أخری و قسط اخرون"سوره قیامت (75)، آیات 14 و 15. "پس چون به فرمانروایی مشغول شدم، گروهی

ناوبری کتاب