صفحه ۲۷۳

کند. وقتی رضا شاه علیه مدرس توطئه کرد و تعدادی در جلوی مجلس "مرگ بر مدرس" گفتند، خود مدرس فریاد زد: "زنده باد مدرس".همان. وقتی که هیچ کس از انسان دفاع نمی کند، انسان مجبور می‎شود از خود دفاع نماید. یک وقت دیگر هم رأی گیری شد و هیچ رأیی به نام مدرس در نیامد، او گفت: من خودم یک رأی به خودم دادم، حداقل آن را قرائت می‎کردید. مقصود این است که روزگار نسبت به افراد تا این اندازه ناسپاس است و ناچار گاهی انسان باید کارها و خدمات خود را یادآوری کند.

"لم یسرع أحد قبلی الی دعوة حق، و صلة رحم، و عائدة کرم"

( هیچ کس پیش از من به دعوت حق و پیوند با خویشان و منفعت بخشش شتاب نکرده است.)

هیچ کدام از این پنج نفر دیگری که در شورا بودند به اندازه حضرت علی (ع) در اسلام سابقه نداشتند. آن حضرت اولین مردی بود که دعوت اسلام و حق را پاسخ گفت و به پیامبراکرم (ص) ایمان آورد. این نکته را شیعه و سنی نقل کرده اند. لذا فرمود: سرعت نگرفت احدی پیش از من به سوی دعوت حق.

علاوه بر سابقه در اسلام، حضرت علی (ع) بهترین صله رحم را نسبت به پیامبر(ص) رعایت فرمود. برای این که فداکاریهای آن حضرت در جنگ ها و در "لیلة المبیت" افزون بر این که در راه خدا و اسلام بود از بهترین مصادیق صله رحم هم به شمار می‎آید. پیامبر(ص) خویشاوندان زیادی داشت؛ ولی عده ای از آنان نه تنها پیامبر(ص) را یاری نکردند بلکه با آن حضرت مخالفت و جنگ کردند؛ و آن تعدادی هم که مدافع و یاور پیامبر بودند، دفاع و فداکاریشان قابل مقایسه با فداکاریهای علی (ع) نبود. امیرالمؤمنین (ع) بهترین و بیشترین فداکاری را در راه پیامبراکرم (ص) داشت. بخشش حضرت علی (ع) هم نمونه و بی نظیر بود. البته امکانات حضرت اندک بود؛ ولی آنچه داشت پی درپی به فقرا و ضعفا می‎بخشید.

ناوبری کتاب