صفحه ۲۵۱

( درس 223)

خطبه 138 (قسمت سوم)

یادآوری دو نکته

الف - شیرینی اولی جنگ و تلخی پایانی آن

ب - مقصود از آشکار شدن گنجینه های زمین

روایت شیخ مفید در این ارتباط

پیشگویی امام (ع) درباره حرکتی از شام

پیشگویی تعقیب و کشتار مردم کوفه

استقرار حکومتی خشن و آواره ساز

نقش بیداری مردم در سرنگونی حکومت ظالم

ناوبری کتاب