صفحه ۲۵

( درس 205)

خطبه 128 (قسمت اول)

پیشگویی درباره حوادث سخت بصره

صاحب زنج و شورشیان طرفدار وی در یک نگاه

توصیف امام 7 از این شورشیان و پیشگویی حمله آنان

بصره در انتظار ویرانگری شورشیان

شناخت درست حضرت از دنیا و برخورد با آن

ناوبری کتاب