صفحه ۲۴۷

بازخواست کارگزاران ستمگر توسط حضرت مهدی (عج)

"ألا و فی غد - و سیاتی غد بما لا تعرفون - یاخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی أعمالها"

( آگاه باشید که در فردایی - و به زودی فردایی با آنچه که نمی شناسید فرا خواهد رسید - سرپرستی از غیر طایفه حاکمان، کارگزاران حکومت را بر بدیهای کردارهاشان مؤاخذه می‎نماید.)

عبارت: "و سیأتی غد بما لا تعرفون" در عبارت فوق جمله معترضه است، یعنی فردای همان جنگ و ستیزی که قبلا بیان شد.

حضرت امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: به زودی یک حاکم به حقی ظهور می‎کند که این حاکم از سنخ و از ریشه و تبار حاکمان ستمگر پیشین نیست، از غیر طایفه هایی است که معمولا حکومت می‎کرده اند و جهان را پر از ظلم و بیداد می‎ساختند. این حاکم به حق که همان حضرت حجت (عج) است کارگزاران حاکمان جور و ستم را به بدی اعمالشان مؤاخذه و بازخواست می‎کند.

به نظر می‎رسد حضرت علی (ع) در این خطبه درباره سفیانی و دجال و مانند آنها نیز سخنانی فرموده اند که مرحوم سید رضی آنها را ذکر نکرده است. و احتمالا مقصود از این کارگزاران، آنها بوده اند که قبلا در کلام حضرت به آنان اشاره شده است. خلاصه حضرت حجت (عج) اولین کاری که انجام می‎دهد همین است که کارگزاران ستمگر را به بدی اعمالشان و به ظلم و ستم هایی که انجام داده اند مؤاخذه می‎کند.

"ألا و فی غد": آگاه باشید که در فردایی در آینده "و سیاتی غد بما لا تعرفون": و به زودی فردایی همراه با آنچه نمی شناسید و خبر ندارید می‎آید "یاخذ الوالی من غیرها عمالها": والی و حاکم به حقی که از غیر این طایفه های ستمکار است، می‎گیرد

ناوبری کتاب