صفحه ۲۴۱

( درس 222)

خطبه 138 (قسمت دوم)

پیش بینی جنگی سخت و بدفرجام

بازخواست کارگزاران ستمگر توسط حضرت مهدی (عج)

گنجینه های با ارزش زمین در اختیار حضرت مهدی (عج)

علت نیازمندی و فقر جامعه بشری

عدالت گستری و احیای قرآن و سنت توسط حضرت مهدی (عج)

ناوبری کتاب