صفحه ۲۳۱

( درس 221)

خطبه 138 (قسمت اول)

موضوع خطبه

بشارت به ظهور حضرت مهدی (عج)

اشاره ای به مسأله طول عمر حضرت مهدی (عج)

محور قرار گرفتن هدایت و قرآن توسط حضرت مهدی (عج)

ناوبری کتاب