صفحه ۲۱۹

( درس 220)

خطبه 137 (قسمت دوم)

مقدمه ای بر خطبه در نقل عبدالبر و ابن اثیر

اقبال و اصرار مردم بر بیعت با علی (ع)

پیمان شکنی طلحه و زبیر، و نفرین حضرت بر آنان

درخواست توبه و بازگشت از طلحه و زبیر

کفران نعمت توسط طلحه و زبیر

طلحه و زبیر و حدیث عشره مبشره

ناوبری کتاب