صفحه ۲۱۱

در مصرف و خرج آنها به مرکز هم حساب پس ندهند و پاسخگو نباشند. وقتی مشاهده کردند که علی (ع) مطابق با خواسته های آنان رفتار نمی کند، با تحریک عایشه و رفتن به بصره جنگ جمل را به پا کردند، و برای بهانه شروع جنگ آن حضرت را متهم کردند که در قتل عثمان شریک بوده است.

بنابراین حضرت امیر(ع) می‎خواهد بفرماید: اگر من مثل عثمان مرتکب خطاهای زیادی شده بودم و با من مخالفت می‎کردند وجهی داشت، ولی من هیچ کار خلافی مرتکب نشده ام؛ و این که مرا متهم به شرکت در قتل عثمان می‎کنند، اولا: من شرکتی در قتل عثمان نداشتم، و ثانیا: طلحه و زبیر از تحریک کنندگان به قتل عثمان بودند؛ در نتیجه یا این که آنان خودشان بدون دخالت من شریک در قتل بودند، پس حق ندارند مرا متهم سازند؛ و یا این که فرضا طبق ادعای باطلی من هم با آنان شریک بوده ام، در این صورت خود آنان هم متهم هستند و حق ندارند مرا مورد حمله قرار دهند.

"و لا جعلوا بینی و بینهم نصفا"

( و میان من و خودشان انصافی قرار نداده اند.)

این کلمه "نصف"، "نصف" و "نصف" هر سه خوانده شده و درست است و به معنای انصاف می‎آید.

حضرت امیر(ع) می‎فرماید: آنان بین من و خودشان با انصاف رفتار نکردند؛ برای این که یا من طبق ادعای خودم که حق است اساسا گناهکار نیستم، و یا این که حداکثر مطابق با ادعای نادرست شریک جرم می‎باشم و آنان حق ندارند با من این گونه برخورد کنند و به جنگ بپردازند.

ناوبری کتاب