صفحه ۲۰۷

( درس 219)

خطبه 137 (قسمت اول)

توقع ها و مخالفت های نادرست طلحه و زبیر

خونخواهان قاتل !

بصیرت علی (ع) و معرفی طغیانگران

علت دشواری های جنگ های علی (ع)

روشنی حق و زوال باطل در نظر امام (ع)

تهدید طلحه و زبیر توسط امام (ع)

ناوبری کتاب