صفحه ۱۹۵

( درس 218)

خطبه 136

مقدمه

تحریف قرآن و نحوه بیعت با ابوبکر از زبان خلیفه دوم

چگونگی بیعت با امام (ع) از زبان آن حضرت در نقل شیخ مفید

تفاوت اهداف و خواسته امام (ع) و مردم

یاری طلبی امام (ع) برای گرفتن حق مظلوم از ظالم

تقدم رأی اکثریت در تزاحم حقوق

ناوبری کتاب