صفحه ۱۹۱

"یا ابن اللعین الابتر !"

( ای پسر لعنت شده دم بریده !)

"لعن" به معنای دور بودن از رحمت خداست، و "لعین" فعیل به معنای مفعول است، یعنی ملعون و مطرود از رحمت خداوند. "أبتر" هم به معنای دم بریده است، الاغ دم بریده را در لغت عرب ابتر می‎گویند؛ به عقیم و کسی که فرزند ندارد نیز ابتر گفته می‎شود، برای این که اشخاص بی فرزند در حقیقت دنباله و پشت ندارند.

مغیره فرزند أخنس بن شریق است، و أخنس دارای دو پسر بوده است، که یکی از آنان به نام عبدالحکم در جنگ احد به دست علی (ع) کشته می‎شود و پسر دیگر او همین مغیره است که از منافقین و فرد خبیث و ناپاکی بوده است. علت دشمنی مغیره با حضرت علی (ع) بیشتر به صدر اسلام و به کشته شدن برادرش توسط آن حضرت بازمی گردد.

نکته دیگری که در اینجا مورد بحث و اختلاف می‎باشد این است که "أبتر" صفت "ابن" است یا صفت "لعین". اگر صفت "لعین" باشد، معنایش این است که پدرت ابتر است، در حالی که پدرش فرزند داشت؛ و اگر صفت "ابن" باشد، یعنی خودت ابتر و بی پشت و بی پشتوانه هستی. البته می‎توان گفت که مقصود از ابتر بودن، تنها بی فرزند بودن نیست؛ بلکه اگر کسی فرزند صالح نداشته باشد، به لحاظ این که باعث خوشنامی او نمی شود "أبتر" گفته می‎شود. بنابراین از عبارت کلام حضرت نمی توان نتیجه گرفت که حتما فرزندی نداشته است.

"والشجرة التی لا أصل لها و لا فرع ! أنت تکفینی ؟!"

( و [ ای فرزند] درختی که نه ریشه دارد و نه شاخه ! تو مرا کفایت می‎کنی ؟!)

برخی از تاریخ نویسان گفته اند: در نسب طایفه مغیره و پدرش شک و تردید

ناوبری کتاب