صفحه ۱۸۵

( درس 217)

خطبه 135

سبب ایراد خطبه بر اساس نقل سید رضی

سبب ایراد خطبه بر اساس نقل ابن أبی الحدید

پاسخ امام (ع) به گستاخی مغیره

ناوبری کتاب