صفحه ۱۷۵

( درس 216)

خطبه 134

مشورت نظامی خلیفه دوم با امام (ع) و راهنمایی آن حضرت

اشاره امام (ع) به جاودانگی یاری رسانی خداوند

توصیه به عدم حضور خلیفه در جنگ با روم

توصیه امام (ع) به اعزام فرمانده و نیروهای شایسته

چشم انداز توصیه حضرت علی (ع) به خلیفه دوم

ناوبری کتاب