صفحه ۱۶۹

وقتی انسان به یاد مرگ افتاد و از مرگ هراس داشت و واقعا بیدار شد، توبه می‎کند و گذشته ها را جبران می‎نماید و در نتیجه هم بی نیاز می‎شود و هم سالم.

ویژگی های قرآن

"کتاب الله تبصرون به"

( کتاب خدا که شما به وسیله آن بینایی می‎یابید.)

توضیح دادم که عبارت: "و انما ذلک بمنزلة الحکمة" را برخی از شرح کنندگان نهج البلاغه مربوط به خوف از مرگ می‎دانند، که بر همین اساس ما جملات بعدی را معنا کردیم؛ ولی برخی دیگر آن را مربوط به عبارت: "کتاب الله تبصرون به" می‎دانند. بر این اساس معنا چنین می‎شود: حکمتی که آن را حیات قلب و بینایی چشم و شنوایی گوش و... دانستیم کتاب خداست. به عبارت دیگر این "کتاب الله" بیان حکمتی است که قبلا درباره آن سخن گفتیم.

"و تنطقون به و تسمعون به"

( و بدان سخن می‎گویید و بدان می‎شنوید.)

این جملات به خوبی می‎رساند که کتاب خدا برای ما حجت است و می‎توانیم به آن استدلال کنیم؛ و این که بعضی از اخباریین ما معتقد بودند که نمی توان احکام خدا را از قرآن کریم استفاده و یا به آن استدلال کرد، سخن صحیحی نیست. زیرا وقتی حضرت می‎فرماید: "و تنطقون به": شما به وسیله قرآن سخن می‎گویید، به این معناست که وقتی در مقام استدلال یا موعظه هستید می‎توانید و باید از قرآن و آیات آن استفاده نمایید. "و تسمعون به": و به واسطه کتاب خدا حرف حق را محک زده و می‎شنوید.

ناوبری کتاب