صفحه ۱۶۳

( درس 215)

خطبه 133 (قسمت سوم)

علاقه به زندگی و ترس از مرگ

حکمت ترس از مرگ

ویژگی های قرآن

سازش مردمان بر کینه ورزی

سازش بر حب آمال و نزاع در کسب اموال

نقش شیطان در گمراهی مردم

استعانت از خداوند

ناوبری کتاب