صفحه ۱۶۰

ولی مرحوم سید رضی آن را بخش بخش کرده و قسمت هایی از آن را حذف کرده است.

نگرش متفاوت مردم به دنیا

"و انما الدنیا منتهی بصر الاعمی، لا یبصر مما ورأها شیئا"

( و به درستی که دنیا پایان بینایی نابیناست، که از آنچه در پس آن است چیزی را نمی بیند.)

این که حضرت تعبیر به "أعمی" می‎کند مقصودش این نیست که افراد نابینا چنین هستند؛ بلکه مقصود ایشان همان افراد کور دل است که از دیدن حق و جهان پس از مرگ ناتوان و نابینایند. کسی که افراد دیگر را مشاهده می‎کند که به نوبت می‎میرند و به دنیای دیگری می‎روند ولی با این حال عالم برزخ و قیامت را با همه ادله ای که برای آن وجود دارد نمی پذیرد و فقط به دنبال پول و جاه و مقام است، در حقیقت او نابینا و کور است.

می‎فرماید: دنیا منتهای بینایی آدم کوردل است که از دیدن حق نابیناست؛ او از چیزهایی که وراء دنیاست چیزی نمی بیند.

"و البصیر ینفذها بصره، و یعلم أن الدار ورأها"

( و بینا بینایی اش در دنیا نفوذ می‎کند، و آگاهی می‎یابد که خانه در پس دنیاست.)

بینا چشم خود را از دنیا نفوذ داده و آن طرف آن را می‎بیند؛ انسان که در شیشه نگاه می‎کند و در نتیجه آن طرف شیشه را مشاهده می‎کند، در حقیقت نفوذ دید خود را عمق بخشیده است. بنابراین به تعبیر حضرت علی (ع) بینای واقعی کسی است که چشم خود را از این دنیا نفوذ داده و خانه اصلی و جایگاه همیشگی خود را که در آخرت و پس از دنیاست ببیند و بداند که دنیا مانند پلی است که باید از آن عبور کرد.

ناوبری کتاب