صفحه ۱۵۹

بهایی ها "خاتم" را به معنای انگشتر معنا می‎کنند و می‎گویند انگشتر زینت بوده است؛ بنابراین "خاتم النبیین" یعنی "زینت پیامبران"؛ و نتیجه می‎گیرند که پیامبر اسلام (ص) پیامبری و رسالت را پایان نداده است، بلکه امکان دارد دین جدید و یا پیامبر جدیدی هم پس از آن حضرت بیاید. در جواب این آقایان باید گفت: معنای لغت که در اختیار من و شما نیست که هر طور بخواهیم معنا کنیم؛ در هیچ فرهنگ لغتی "خاتم" را به معنای زینت نگرفته اند، بلکه "خاتم" یعنی: "ما یختم به"؛ و چون روی انگشتر مهر صاحب آن را حک می‎کردند و آن را وسیله ختم نامه قرار می‎دادند به آن "خاتم" گفته شده است.

به هر حال پیامبراکرم (ص) "خاتم النبیین" باشد یا "خاتم النبیین" تفاوتی نمی کند؛ بالاخره آن حضرت سر سلسله پیامبران، و به فرمایش حضرت علی (ع) همه آنان از نظر مرتبه به دنبال او می‎باشند و وحی به واسطه او پایان یافته است.ر.ک : اول درس 218، شرح خطبه 136 در همین کتاب.

مجاهدت پیامبر(ص) در راه خدا

"فجاهد فی الله المدبرین عنه و العادلین به"

( پس در [ راه ] خدا جهاد کرد با کسانی که به خداوند پشت نموده و برای او جانشین قرار دادند.) "ادبار" یعنی پشت کردن. و "العادلین به" به کسانی گفته می‎شود که بت و امثال آن را جانشین و بدل خدا قرار دادند. بنابراین معنای عبارت: "فجاهد فی الله المدبرین عنه و العادلین به" این می‎شود که: پیامبر(ص) با کسانی که به خداوند پشت کردند و یا به جای او بت و امثال آن را قرار داده و پرستیدند مبارزه و جهاد کرد.

بخش سوم این خطبه هم در اینجا تمام شد و نوبت به بخش چهارم رسید که درباره دنیا می‎باشد. البته عرض کردم که این خطبه مفصل و به دنبال هم بوده است

ناوبری کتاب