صفحه ۱۵۷

امور فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمل کنیم، نه این که تنها قرآن را در جهیزیه عروس بگذاریم یا بالای سر مسافر و مانند او بگیریم.

در اینجا قسمت دوم خطبه هم تمام شد. قسمت اول مربوط به خداوند، و قسمت دوم مربوط به قرآن بود که خواندیم؛ و قسمت سوم درباره پیامبراکرم (ص) است که آن را شروع می‎کنیم.

ویژگی های عصر بعثت پیامبراکرم 6

"أرسله علی حین فترة من الرسل، و تنازع من الالسن"

( خداوند محمد(ص) را بر هنگامه فاصله افتادن از فرستادگان، و کشمکش از سوی زبانها فرستاد.)

"تنازع" باب تفاعل از ماده "نزع" است، و "نزع" به معنای کشیدن می‎باشد. بنابراین "تنازع" یعنی بکش بکش یا از دو طرف کشیدن.

حضرت در اینجا می‎فرماید: "أرسله علی حین فترة من الرسل": خداوند پیامبراکرم (ص) را زمانی به رسالت برگزید که مدتی پیامبری برای مردم نیامده بود. البته برخی معتقدند که پس از حضرت عیسی (ع) نیز پیامبرانی بوده اند، ولی اگر این طور هم باشد و پیامبرانی بعد از حضرت عیسی (ع) داشته باشیم، آنان پیامبرانی بوده اند که مشهور و همگانی نبوده اند و زمینه رسالتشان جهانی نبوده است؛ یا این که فترت بعد از آن پیامبران رخ داده است. "و تنازع من الالسن": و زبانها به نزاع و درگیری بودند، یعنی فرهنگ های مختلف در نزاع و کشمکش بودند و به اصطلاح بکش بکش داشتند. و این بکش بکش ها معمولا سبب درگیری و از دست رفتن قدرت دو طرف می‎شد.

باید توجه داشته باشیم که اختلاف نظر با نزاع و درگیری تفاوت دارد. اختلاف نظر

ناوبری کتاب