صفحه ۱۵۵

خانه در حقیقت پناهگاه انسان است، و در اینجا قرآن که به خانه تشبیه شده نوعی کنایه است؛ یعنی در حقیقت پناهگاه مسلمانان قرآن است. "و بیت لا تهدم أرکانه": قرآن خانه یا پناهگاهی است که ستونهایش خراب نمی شود؛ یعنی برای انسان باقی می‎ماند.

توجه به این نکته به مناسبت فرمایشات حضرت لازم است که متأسفانه ما شیعیان بهای لازم را به قرآن نمی دهیم و همین موجب شده است که مخالفان نیز تبلیغات خود را علیه ما افزایش داده اند تا جایی که بسیاری از مردم معمولی و حتی طلبه های اهل سنت تصور می‎کنند که ما قرآن خواندن را نمی دانیم، یا این که قرآن ما با قرآن آنان تفاوت دارد. در صورتی که اخبار تحریف قرآن ابتدا در بین عامه مطرح بوده و مثلا صحیح بخاری آیاتی را نقل می‎کند که ابتدا در قرآن بوده و بعد از قرآن حذف شده است.اهل سنت در رابطه با حدیث ثقلین با این وجود شیعه را متهم می‎کنند که به تحریف قرآن اعتقاد دارند. البته در بین روایات ما هم روایاتی وجود دارد که می‎توان از آنها استفاده تحریف کرد؛ ولی ما این روایات را قبول نداریم.

به هر حال تبلیغات به قدری گسترده است که یک نفر نقل می‎کرد در مکه با دو نفر از طلاب اهل سنت صحبت می‎کردیم تا این که بحث ما به قرآن کشیده شد. بعد من قرآن را از جیب لباسم بیرون آوردم و شروع به تلاوت آن کردم، که آن دو طلبه بسیار تعجب کرده و به یکدیگر گفتند: با این که شیعه است قرآن را می‎داند و قرآن او هم مانند قرآن ماست. در حقیقت آنان تصور می‎کردند که شیعیان قرآن خواندن نمی دانند و یا قرآنشان با قرآنهای اهل سنت متفاوت است.

البته ما هم گاهی بهانه به دست دشمن می‎دهیم و در نتیجه آنها هم راحت تر تبلیغات خود را علیه شیعه جا می‎اندازند. به عنوان مثال یکی از بزرگان در تلویزیون

ناوبری کتاب