صفحه ۱۵۱

"خطبه 133 - قسمت دوم"

منها:

"و کتاب الله بین أظهرکم، ناطق لا یعیی لسانه، و بیت لا تهدم أرکانه، و عز لا تهزم أعوانه."

و منها:

"أرسله علی حین فترة من الرسل، و تنازع من الالسن، فقفی به الرسل، و ختم به الوحی. فجاهد فی الله المدبرین عنه و العادلین به."

و منها:

"و انما الدنیا منتهی بصر الاعمی، لا یبصر مما ورأها شیئا، و البصیر ینفذها بصره، و یعلم أن الدار ورأها. فالبصیر منها شاخص، و الاعمی الیها شاخص. والبصیر منها متزود، و الاعمی لها متزود."

خطبه 133 نهج البلاغه عبده را که در درس قبل شروع کردیم خطبه بزرگی است که مرحوم سید رضی آن را بخش بخش کرده است. بخش اول آن درباره خداوند است که خواندیم. بخش دوم مربوط به قرآن است که امروز آن را می‎خوانیم.

موقعیت اجتماعی قرآن

"و کتاب الله بین أظهرکم"

( و کتاب خدا در بین پشت های [ میان ] شماست.)

ناوبری کتاب