صفحه ۱۳۹

"کیف أصبحت بیوتهم قبورا، و ما جمعوا بورا، و صارت أموالهم للوارثین، و أزواجهم لقوم آخرین"

( چگونه گورها خانه هایشان گردید، و آنچه گرد آوردند تباه گشت، و دارایی هایشان از آن وارثان، و همسرانشان از آن گروه دیگری شد.)

"بور" جمع "بائر" به معنای هلاک شدگان می‎باشد.سوره زمر (39)، آیه 30.

ظاهر عبارت: "أصبحت بیوتهم قبورا" این است که خانه هایشان ویرانه و قبرستان آنان شده است؛ ولی این معنا درست نیست، بلکه منظور این است که خانه حقیقی آنها قبر است و به قبر منتقل شده اند.

"و ما جمعوا بورا": و چیزهایی که جمع کرده بودند همه هلاک و متفرق شده است. حضرت امیر(ع) از طرفی می‎فرماید: آنچه جمع کردند هلاک شد؛ و از طرف دیگر می‎فرماید: "و صارت أموالهم للوارثین": اموالشان به وارثین رسید. در بیان این سخن می‎توان گفت هلاک شدن دارایی های گردآوری شده منافاتی ندارد با این که همان دارایی ها در اختیار وارث قرار گیرد. برای این که مقصود از هلاک اموال، همان به هم خوردن اوضاع است. یعنی همین که دیگر نمی توانند در اموال خود تصرف کنند و آنها را در اختیار ندارند به یک معنا مال آنان از بین رفته است.

"و أزواجهم لقوم آخرین": و جفت ها و همسرانشان پس از آنها به همسری دیگران درآمدند.

ناوبری کتاب