صفحه ۱۳۵

( درس 213)

خطبه 132 (قسمت دوم)

سرنوشت دارایی دنیا پرستان پس از مرگ

مرگ، پایان فرصت ها

آثار تقوا

مغتنم شمردن تقوا

دنیا گذرگاه انسان نه اقامتگاه

وسوسه شیطان برای تأخیر توبه

خطبه 133 (قسمت اول)

وابستگی کامل جهان به خداوند

معنای سجده موجودات

ناوبری کتاب