صفحه ۱۳۳

کسانی را یاد کنی که پیش از شما به جمع آوری مال پرداختند و برای پرهیز از کم شدن مال خود چه بسا واجبات مالی خود را پرداخت نکردند و به خاطر آرزوهای طولانی و نیز به این علت که مرگ خود را نزدیک نمی دیدند از عواقب کارهای خود در امان بودند، با این همه دیدید چگونه مرگ آنان را دریافت و ناگاه بانگ برآمد که خواجه مرد. "و قد رأیت من کان قبلک": تو دیده ای کسی را که پیش از تو بود "ممن جمع المال": از کسانی که مال جمع کرده بودند و سرمایه دار بودند "و حذر الاقلا ل": و از کم کردن مالشان پرهیز داشتند و نمی خواستند فقیر شوند "و أمن العواقب": و از عاقبت ها ایمن بودند "طول أمل و استبعاد أجل": به واسطه این که آرزوهای دور و دراز داشتند و مرگ را دور می‎دانستند.

"کیف نزل به الموت، فازعجه عن وطنه، و أخذه من مامنه"

( چگونه مرگ به او فرود آمد، پس او را از اقامتگاهش برکند، و از محل امنش برگرفت.)

شما سرنوشت گذشتگان را دیده اید؛ همان کسانی که مال اندوختند و از عواقب کار خود احساس امنیت داشتند و به دنبال آرزوهای دراز خود بودند، ناگاه مرگ بر آنان فرود آمد و از اقامتگاهشان برکند و از محل امنی که در آن قرار داشتند برگرفت.

"محمولا علی أعواد المنایا، یتعاطی به الرجال الرجال"

( در حالی که بر چوبهای مرگ ( تابوت) حمل گردیده، مردان به نوبت آن را دست به دست می‎گیرند.)

"منایا" جمع "منیة" به معنای مرگ است. و "أعواد" جمع "عود" به معنای چوب است.

این افراد با اوصافی که از آنان شد و با شخصیت و مال و مقامی که داشتند، وقتی مرگ بر آنان نازل شد با تابوت و به دست گروهی از مردم تا کنار قبر و گورستان برده

ناوبری کتاب