صفحه ۱۲۶

حضرت می‎فرماید: ما خداوند را بر نعمت هایی که عطا فرمود و نیز بر گرفتاری هایی که ما را به آن مبتلا نمود، ستایش می‎کنیم. برای این که هر دو مقدمه ساخته شدن انسان می‎باشند، و خداوند هر کسی را به یک صورت آزمایش و امتحان می‎کند. فردی را با پول و دیگری را با فقر، و یا کسی را با صحت و سلامتی و دیگری را با بیماری امتحان می‎کند؛ تا انسانها ساخته شوند و به تکامل برسند.

خداوند در مورد آزمایش انسان می‎فرماید: (الذی خلق الموت و الحیوة لیبلوکم أیکم أحسن عملا) سوره سجده (32)، آیه 5. "خدایی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را آزمایش کند که کدام یک نیکوکارترید."

علم خداوند به اسرار

"الباطن لکل خفیة ، و الحاضر لکل سریرة"

( باطن برای هر پنهانی، و حاضر برای هر پوشیده ای است.)

"الباطن لکل خفیة": علم خدا در هر چیز مخفی نفوذ دارد، آنچه که برای ما مخفی و پنهان است برای خدا آشکار می‎باشد و خداوند نسبت به آن آگاهی دارد. "و الحاضر لکل سریرة": و هر چیز هم که پوشیده باشد برای خدا پوشیده نیست و او نسبت به همه چیز علم و آگاهی کامل دارد. "الباطن" در اینجا به معنای نفوذ علمی خداوند است. به هر حال علم خداوند حضوری است و در همه چیز نفوذ و بر همه چیز هم احاطه دارد.

"العالم بما تکن الصدور و ما تخون العیون"

( داناست به آنچه سینه ها پنهان می‎دارند و آنچه چشم ها خیانت می‎کنند.)

ناوبری کتاب