صفحه ۱۰۳

"و لکن لنرد المعالم من دینک ، و نظهر الاصلا ح فی بلا دک"

( و لیکن برای این که نشانه هایی از آیین تو را بازگردانیم و در شهرهای تو اصلاح را نمایان سازیم.)

در این نسخه عبده و نیز نسخه صبحی صالح "لنرد" که از ماده "ورود" است ذکر شده و ظاهرا غلط باشد؛ و صحیح آن "لنرد" است که از ماده "رد" به معنای بازگردانیدن می‎باشد.

این جمله حضرت دنبال عبارت قبل است که می‎فرمود: ما حکومت را برای جاه و مقام دنیا نپذیرفتیم. در اینجا توضیح می‎دهد که اگر برای جاه و مقام دنیا نبوده است پس هدف چیست ؟ هدف این است که کجی های دوران خلفای پیشین را جبران کنیم "و لکن لنرد المعالم من دینک": و نشانه ها و پایگاههای دین تو را بازگردانیم "و نظهر الاصلا ح فی بلا دک": و اظهار و نمایان کنیم اصلاح را در شهرهای تو؛ یعنی کارهای مردم را در شهرها اصلاح نماییم.

"فیامن المظلومون من عبادک ، و تقام المعطلة من حدودک"

( تا ستمدیدگان از بندگان تو در امنیت قرار بگیرند، و فرو گذاشته شده از حدود و احکام تو برپا داشته شود.)

در زمان خلفای پیشین ظلم ها و تجاوزات زیادی نسبت به مردم انجام شد و حدود خدا در بسیاری مواقع اجرا نمی شد. از این رو حضرت می‎فرماید: "فیامن المظلومون من عبادک": تا ایمن بشوند بندگان تو که مظلوم واقع شده اند "و تقام المعطلة من حدودک": و آن احکام و حدودی هم که تعطیل شده اجرا شود. خلاصه هدف ما از پذیرش خلافت و حکومت این است که از انسانهایی که مورد ستم ظالمان قرار گرفته اند حمایت کنیم و آنان را به امنیت و آسایش برسانیم، و حدود الهی را اجرا

ناوبری کتاب