صفحه ۷۹

( درس 168)

خطبه 109 (قسمت چهارم)

چرا در حال احتضار، نخست زبان از کار می‎افتد؟

ادامه بحث از اندیشه های غافلان در آستانه مرگ

پشیمانی و آرزوی غافلان در آستانه مرگ

پیشروی مرگ در بدن و آثار آن

آخرین پیشروی مرگ

بدن طبیعی و بدن مثالی

بدن میت و تلقین و سؤال در قبر

وحشت و دوری اطرافیان از میت

انتقال به عالم برزخ

فرا رسیدن قیامت و آفرینش جدید

ناوبری کتاب