صفحه ۷۰

بی ارادگی برده دنیا

"فهو عبد لها و لمن فی یده شئ منها؛ حیثما زالت زال الیها، و حیثما أقبلت أقبل علیها"

( پس او بنده دنیاست و بنده هر کسی که چیزی از دنیا در دست خود دارد؛ به هر طرف که دنیا تمایل پیدا کرد به سوی آن متمایل می‎گردد، و به هر جا که اقبال کرد به آنجا رو می‎آورد.)

"زال الیها" یعنی: به سوی دنیا تمایل پیدا کرد.

کسی که شیفته دنیا شد در حقیقت برده دنیا می‎شود. البته نه تنها برده دنیا که برده همه کسانی می‎شود که از دنیا بهره ای دارند. یکی پول دارد، دیگری مقام دارد و سومی دارای قدرت است. بنابراین چنین فردی که برده دنیاست بنده همه این افراد نیز می‎شود و هر جا که دنیا برود او هم به دنبالش می‎رود و هر کجا که دنیا رو آورد او هم به همان جا رو می‎آورد. آنچه برایش اهمیت دارد فقط دنیا و زخارف آن است؛ و آنها را بر خدا و دین و هر چیز دیگری مقدم می‎دارد.

حضرت می‎فرماید: پس او بنده دنیاست و همچنین بنده کسی است که چیزی از دنیا در دست خود دارد؛ دنیا به هر طرف و به هر جا حرکت کند و برود او هم به طرف آنجا می‎رود، و هر گاه دنیا به سمتی اقبال کرد او نیز به همان سمت دنیا اقبال خواهد کرد. در هر صورت این شخص به دنبال دنیا خواهد بود.

پندناپذیری برده دنیا

"و لا یزدجر [ و لا ینزجر] من الله بزاجر، و لا یتعظ منه بواعظ"

( و هشدارهای نهی کننده از سوی خدا او را باز نمی دارد، و از پنددهنده ای از سوی او پند نمی گیرد.)

ناوبری کتاب