صفحه ۶۹

"قد خرقت الشهوات عقله، و أماتت الدنیا قلبه، و ولهت علیها نفسه"

( به تحقیق خواهش های نفسانی عقل او را پاره کرده، و دنیا دلش را میرانده، و نفس و جان او بر دنیا شیفته شده است.)

"واله" به معنای کسی است که بر اثر عشق به چیزی یا کسی یک حالت تحیر و سرگردانی پیدا کرده است و عقلش را از دست داده و شیفته و به دنبال آن است.

حضرت می‎فرماید: کسی که دلبستگی زیاد به دنیا پیدا کرده و عاشق آن شده است شهوت ها و خواهش های گوناگون، عقل او را پاره کرده است. به این معنا که اسیر خواهش های خود شده و عقل خود را از دست می‎دهد. و دلش می‎میرد و دیگر حق و باطل را تشخیص نمی دهد، و نفس و جان او شیفته دنیا می‎شود.

هنگامی که انسان شیفته چیزی شد قرار و آرامش از او گرفته می‎شود. پول، مقام، خانه، ماشین، زن و یا هر چیز دیگری که انسان علاقه شدید به آن پیدا کرد انسان را گرفتار می‎کند.

در دوران طلبگی که گاهی با یکدیگر می‎نشستیم و صحبت های پراکنده می‎کردیم، یکی از رفقا به شوخی می‎گفت: من اگر تا شش ماه دیگر نتوانم یک ماشینی دست و پا کنم دق می‎کنم ! ماشین نداشتن برای بسیاری از افراد مسأله مهمی به شمار نمی آید و ضرری هم ندارد. البته اگر انسان ماشین و خانه و امثال آن داشته باشد خوب است ولی اگر هم نداشته باشد آسمان به زمین نمی آید؛ اما کسی که مثلا علاقه زیاد به ماشین دارد اگر ماشین دار نشود، ممکن است احیانا مشکلات روحی پیدا کند.

ناوبری کتاب