صفحه ۶۵

خداوند انسانها را برای ورود به آن دعوت به پیروی از شریعت و دین فرموده است، و طبعا افراد عاقل به خاطر به دست آوردن آن از دستورات دینی سرپیچی نمی کنند، ولی کسانی که نمی فهمند مردار دنیا را بر آن مقدم می‎دارند.

برخی از ویژگی های بهشت

"و جعلت فیها مادبة ، مشربا و مطعما، و أزواجا و خدما، و قصورا و أنهارا، و زروعا و ثمارا"

( و در آن خانه [ بهشت ] سفره ای گستردی، آشامیدنی و خوردنی و همسران و خدمتکاران و کاخها و نهرها و کشتزارها و میوه ها در آن فراهم آوردی.)

"مأدبة" و "مأدبة" هر دو صحیح است و به معنای سفره گسترده و ضیافت است.

"و جعلت فیها مادبة": و در آن خانه یا در آن بهشت قرار دادی سفره گسترده ای که همه چیز در آن وجود دارد "مشربا و مطعما": آشامیدنی و خوردنی "و أزواجا و خدما": و همسران و خدمتکاران "و قصورا و أنهارا": و قصرها بنا کرده و نهرهایی جاری ساخته ای "و زروعا و ثمارا": و کشتزارها و میوه ها در بهشت قرار داده ای. در بهشت اگر انسان دلش خواست گردش و تفریح کند درخت و کشتزارها و جویهای پر از آب وجود دارد. البته لازم نیست انسان در آنجا کشاورزی کند، بلکه هر گاه بخواهد از میوه ها و کشتزارهای آن استفاده می‎کند.

واکنش منفی مردم در برابر دعوتگران به بهشت

"ثم أرسلت داعیا یدعو الیها، فلا الداعی أجابوا"

( سپس دعوت کننده ای را فرستادی که [ مردم را] به سوی آن بخواند، پس دعوت کننده را اجابت نکردند.)

ناوبری کتاب