صفحه ۶۴۳

( درس 204)

خطبه 127 (قسمت چهارم)

آیا "فاقتلوه" یک حکم کلی است ؟

مشروط بودن حکم حکمین

گناه نبودن پذیرش حکمیت

تخلف حکمین از حکم قرآن

ناوبری کتاب