صفحه ۶۳۷

المنکر والجور لا ولایة لهم و لا کرامة لجماعتهم.دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 529.

"خداوند را با خدا و رسول را با رسالت و اولی الامر را به وسیله امر به معروف و عدل و احسان بشناسید". بنابراین برای کسانی که اهل منکر و ستم هستند ولایتی وجود ندارد، و برای گروه و جماعت آنان نیز کرامت و بزرگواری نیست.

تفاوت ملاک حق و باطل و انتخاب حاکم

از مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که هر اکثریتی حجت نیست. در اینجا سؤال دیگری پیش می‎آید که باید به پاسخ آن پرداخت. سؤال این است: اگر مطلق اکثریت حجت نیست و ملاک حق نمی باشد، چرا در همین کتاب ولایت فقیه به طور مفصل بحث کرده اید که حاکمیت به انتخاب مردم است و در انتخابات هم باید پیرو نظر اکثریت بود. به تعبیر دیگر ما تاکنون ثابت کردیم که مطلق اکثریت نمی تواند ملاک حق باشد، ولی از طرف دیگر در باب حاکمیت انتخاب را ملاک دانسته و به اکثریت در این باب اهمیت می‎دهیم.کافی، ج 2، ص 243.

در پاسخ این سؤال باید گفت که دو مسأله وجود دارد که گاهی با یکدیگر خلط می‎شوند و در نتیجه مشکل پدید می‎آید. این دو مسأله عبارتند از:

الف - مسأله حق و باطل

باید بدانیم که در مسأله حق و باطل و شناخت آنها اکثریت و اقلیت ملاک نیست. البته همان طور که قبلا عرض کردیم اگر یک سیاست شیطانی در کار نباشد و مردم

ناوبری کتاب