صفحه ۶۱۷

هستید که شیطان او را به پرتگاههای خود انداخته است، و همچنین شیطان او را به محل تحیر و سرگردانی اش سیر داده است که در آنجا گمراه می‎شود.

شیطان برای فریب افراد راههای مختلفی دارد و هر کسی را به شیوه ای گمراه می‎کند. برای افراد درس خوانده و مذهبی یک روش دارد، برای بازاری و کشاورز و اقشار دیگر هم شیوه های گوناگون دارد. افزون بر آن در مورد اشخاص از یک گروه یا یک دسته خاص نیز راههای فریب متفاوتی به کار می‎گیرد، و خلاصه هر کس را به صورتی گمراه می‎کند. معروف است که کسی در زمان مرحوم شیخ انصاری شیطان را در خواب دید که طنابها و ریسمانهای زیادی بر دوش خود گذاشته است. این شخص در عالم خواب به شیطان گفت: این طنابها برای چیست ؟ شیطان پاسخ داد: این طنابها برای این است که به گردن افراد مختلف بیندازم و آنان را به طرف خود بکشانم. کسی که شیطان را در خواب می‎دید از او پرسید: این طناب بزرگ و کلفت را برای کشاندن چه کسی می‎خواهی ؟ گفت: این طناب برای شیخ انصاری است. باز از شیطان سؤال کرد: آیا تا کنون شیخ انصاری را با این طناب به دام انداخته ای ؟ شیطان پاسخ داد: چند مرتبه قصد کردم او را با این طناب به سوی خود بکشانم ولی او طناب را پاره و فرار کرد. باز سؤال کرد: طناب من کدام است ؟ شیطان گفت: تو طناب نیاز نداری بلکه خودت بدون طناب به دنبال من می‎آیی ! کسانی نیاز به طناب دارند و باید به راههای مختلف آنان را فریب داد که از بزرگان هستند و دارای ایمان و تقوا می‎باشند.

بدفرجامی کینه ورزان و دوستداران افراطی امام (ع)

"و سیهلک فی صنفان: محب مفرط یذهب به الحب الی غیر الحق، و مبغض مفرط یذهب به البغض الی غیر الحق"

( و به زودی درباره من دو گروه هلاک شوند: دوستدار زیاده از حدی که دوستی او را به سوی غیر حق ببرد، و کینه ورز بیش از اندازه ای که کینه او را به سمت غیر حق ببرد.)

ناوبری کتاب