صفحه ۶۱۱

( درس 202)

خطبه 127 (قسمت دوم)

دستاویز خوارج بر رفتار خود و پاسخ آن

پیشینه ها و حقوق شهروندی

خوارج، بدترین مردم

بدفرجامی کینه ورزان و دوستداران افراطی امام (ع)

میانه روها، بهترین مردم

همراهی با اکثریت

پرهیز از تفرقه

کیفر دعوتگر به شعار خوارج

روایاتی درباره پرهیز از تفرقه و اهمیت اجماع امت

علت حجیت اجماع امت

ناوبری کتاب