صفحه ۶۱

( درس 167)

خطبه 109 (قسمت سوم)

آفرینش بهشت و آزمون خوب مردم با آن

برخی از ویژگی های بهشت

واکنش منفی مردم در برابر دعوتگران به بهشت

روآوری مردم به مردار دنیا

پیامدهای سوء دلبستگی و عشق به دنیا

بی ارادگی برده دنیا

پندناپذیری برده دنیا

غافلگیرشدگان مرگ

توصیف حال غافلان در آستانه مرگ

اندیشه های حسرت بار غافلان در آستانه مرگ

ناوبری کتاب