صفحه ۵۹۵

( درس 201)

خطبه 126 (قسمت دوم)

آغاز امتیازات و تبعیض ها در زمان عمر

نادرستی تبعیض ها

رد پیشنهاد تبعیض از طرف امام (ع)

پیامدهای هزینه نابجا

نگاهی به خطبه 142

خطبه 127 (قسمت اول)

موضوع خطبه و مدرک آن

انتقاد امام (ع) از رفتار حذفی خوارج

یادآوری رفتار پیامبراکرم (ص) با گناهکاران

ناوبری کتاب