صفحه ۵۹۲

بی عدالتی، هرگز !

"و الله لا أطور به ما سمر سمیر، و ما أم نجم فی السماء نجما"

( سوگند به خدا به ستم نزدیک نمی شوم تا هنگامی که افسانه گویی در شب افسانه گوید، و تا هنگامی که ستاره ای در آسمان ستاره ای را دنبال کند.)

"أطور" از ماده "طور" است که به معنای نزدیک شدن می‎آید. "سمر" به معنای افسانه گویی در شب می‎آید، و "مسامرة" به صحبت های شبانه گفته می‎شود، و "سمیر" به معنای دهر و روزگار و نیز قصه گو در شب است، زیرا قصه و داستان سرایی در شب یک کار همیشگی بوده و ادامه دارد.

حضرت می‎فرماید: به خدا سوگند تا هنگامی که سخنگویان شب سخنگویی می‎کنند و همچنین تا هنگامی که ستاره ای در آسمان ستاره دیگری را قصد می‎نماید و به دنبال آن گردش می‎کند، من پیشنهاد شما را انجام نمی دهم. در حقیقت حضرت می‎خواهد بفرماید که این کار را هرگز انجام نمی دهد.

"ولو کان المال لی لسویت بینهم، فکیف و انما المال مال الله !"در نسخه های خطی نهج البلاغه و منابعی که این خطبه در آنها نقل شده "و انما المال لهم" یا "و انما هی أموالهم" آمده است؛ یعنی این که این مال از برای مردم و مال خود مردم است.

( و اگر بیت المال برای من می‎بود به یقین میان آنها مساوی تقسیم می‎کردم، پس چگونه چنین نکنم و حال آن که مال مال خداست.)

حضرت در اینجا می‎فرماید: اگر من مال شخصی خود را هم می‎خواستم ببخشم و آن را میان مسلمانان تقسیم کنم مساوات بین افراد را رعایت می‎کردم، تا چه رسد به این که بیت المال را که مال من نیست و باید نسبت به آن پاسخگو باشم بخواهم تقسیم کنم.

ناوبری کتاب