صفحه ۵۷۹

( درس 200)

خطبه 125 (قسمت دوم)

توضیحی مختصر درباره خطبه

فرمان آماده باش دوباره برای جنگ

یاران غیر قابل اطمینان امام (ع)

شکوه امام (ع) از اصحاب

خطبه 126 (قسمت اول)

مدارک خطبه

چگونگی تقسیم بیت المال توسط خلفا

اعتراض به امام (ع) و پاسخ آن حضرت

بی عدالتی، هرگز !

پیامدهای بخشش نابجای بیت المال

ناوبری کتاب