صفحه ۵۷۶

علت مهلت در تحکیم

"و أما قولکم: لم جعلت بینک و بینهم أجلا فی التحکیم، فانما فعلت ذلک لیتبین الجاهل و یتثبت العالم"

( و اما گفتار شما که: چرا میان خود و ایشان در تحکیم وقتی را قرار دادی، پس جز این نیست که آن کار را کردم تا نادان روشن شود و دانا استوار گردد.)

"تبین" به معنای روشن شدن و روشن گردانیدن مطلب با تفحص و تحقیق است. آیه: (ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا) سوره حجرات (49)، آیه 6. نیز به همین معناست؛ یعنی: "اگر فاسقی خبری آورد شما باید آن را با بررسی و جستجو آشکار نمایید." "تثبت" هم به معنای یقین کردن و ثبات و پایداری است.

اشکال سوم خوارج به حضرت علی (ع) این بود که پس از پذیرفتن حکمیت و تعیین کردن فردی برای آن، چرا سقف زمانی و مدت برای آنها تعیین کردی ؟

در پاسخ می‎فرماید: برای آنها مهلت قرار دادم تا کسانی که جاهل و نادان هستند و حق را نمی دانند فرصت بررسی و تحقیق داشته باشند، و افرادی نیز که حق را می‎دانند در این فرصت تعیین شده باز بر علم و عمل خود پایداری و استقامت نمایند.

"و لعل الله أن یصلح فی هذه الهدنة أمر هذه الامة"

( و شاید که خدا امر این امت را در این آتش بس اصلاح فرماید.)

"هدنة" به معنای آتش بس و آرامش است.

حضرت می‎فرماید: وظیفه مهم تر ما، در جنگ صفین ادامه جنگ بود و حکمیت فریبی بود که عمروعاص و سپاه معاویه برای تداوم نیافتن جنگ مطرح کردند. اما به

ناوبری کتاب