صفحه ۵۷۴

پذیرش دعوت به حکمیت قرآن

"و لما دعانا القوم الی أن نحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتولی عن کتاب الله تعالی"

( و چون گروهی ما را دعوت نمود به این که قرآن را بین خود حکم قرار دهیم ما دسته روی گردان از کتاب خداوند متعال نبودیم.)

"تولی" اینجا به معنی پشت کردن است. در بیشتر نسخه ها "عن کتاب الله" آمده ولی نسخه در اختیار اینجانب عبارت "علی کتاب الله" دارد، و ظاهرا کلمه "عن" صحیح است. زیرا "تولی عنه" یعنی "اعرض عنه و ترکه". بنابراین تولی از کتاب خدا یعنی روی گردانی از آن.

حضرت می‎فرماید: ابتدا که معاویه و سپاه او قرآنها را سرنیزه کردند و پیشنهاد صلح دادند، من به شما گفتم که دروغ می‎گویند و در پی مکر و فریب شما می‎باشند. ولی به هر حال هنگامی که ما را دعوت به قرآن کردند و ناچاریم حکمیت را بپذیریم، نمی توانستیم بگوییم قرآن را قبول نداریم و به قرآن پشت کنیم بلکه باید آن را می‎پذیرفتیم، ولی پذیرفتن این که قرآن بین ما حکم باشد به این معناست که افراد بر اساس قرآن داوری کنند.

ارجاع نزاع به خدا و رسول و معنای آن

"و قد قال الله سبحانه: (فان تنازعتم فی شئ فردوه الی الله و الرسول ) سوره نساء (4)، آیه 59. فرده الی الله أن نحکم بکتابه، و رده الی الرسول أن ناخذ بسنته"

( و به تحقیق خداوند سبحان فرموده است: "اگر در چیزی با یکدیگر کشمکش داشتید پس آن را

ناوبری کتاب