صفحه ۵۷

ملائکه مانند انسانها یا دیگر موجودات زنده و مادی نیستند که پدر داشته باشند و ماده ای مانند منی و نطفه از صلب پدران به رحم مادران آنها منتقل شود و در نتیجه تولید و زاد و ولد صورت گیرد. برای این که در عالم فرشتگان، ماده و در نتیجه تولید مثل و زاد و ولد وجود ندارد. به عبارت دیگر فرشتگان پدر و مادر ندارند.

می‎فرماید: فرشتگان هیچ گاه ساکن صلب پدران نبوده اند، و هیچ گاه در رحم های مادران نبوده اند، و از آب حقیر و پستی که همان منی باشد خلق نشده اند.

"و لم یشعبهم [ لم یتشعبهم ] ریب المنون"

( و حوادث روزگار آنها را دسته دسته و پراکنده نساخته است.)

"منون" به معنای دهر و روزگار می‎آید. و "ریب" به معنای حوادث و پیشامدهای ناگوار می‎باشد. پس "ریب المنون" به حوادث روزگار گفته می‎شود.

عبارت "و لم یشعبهم" در بعضی از نسخه های نهج البلاغه "لم یتشعبهم" آمده است که معنای آن چندان تفاوتی نمی کند.

حضرت امیر(ع) می‎فرماید: حوادث روزگار ملائکه را دسته دسته و متفرق نکرده است. در دنیای مادی حوادث روزگار باعث گروه گروه شدن انسانها و دیگر موجودات می‎شود. به عنوان مثال تفاوت مکانی باعث می‎شود که یک عده ایرانی و عده ای دیگر عراقی، پاکستانی، آمریکایی و مانند آن باشند. در بین ایرانی ها هم یک عده قمی، مشهدی، مازندرانی، اصفهانی و... هستند. از طرف دیگر بعضی از شرایط و حوادث باعث می‎شود که یک عده پولدار و ثروتمند و عده ای دیگر فقیر و گرسنه باشند؛ همچنین بعضی سالم و بعضی دیگر مریض و بیمار شوند. خلاصه ما انسانها و موجودات مادی در اثر حوادث روزگار دسته دسته و متفرق شده ایم، یکی فقیر و دیگری ثروتمند و سومی بیمار و چهارمی سالم است. در حالی که فرشتگان این طور

ناوبری کتاب