صفحه ۵۶۵

( درس 199)

خطبه 125 (قسمت اول)

مدارک خطبه

مسأله تحکیم در چندین خطبه

چکیده ای از داستان تحکیم

سه اعتراض عمده خوارج درباره تحکیم

پاسخ به اعتراضات خوارج

حکمیت قرآن نه حکمیت افراد

توضیح امام (ع) درباره حکمیت قرآن

پذیرش دعوت به حکمیت قرآن

ارجاع نزاع به خدا و رسول و معنای آن

علت مهلت در تحکیم

برترین مردم کیانند؟

ناوبری کتاب