صفحه ۵۵۷

حساب شده و شگفت انگیز بود. بعضی از دستورات آن حضرت در این خطبه آمده است که در درس گذشته آنها را شرح دادیم. در آخرین بخشی که آن را در درس گذشته خواندیم آن حضرت معاویه و سپاه او را در صورتی که زیر بار حق نرفته و آن را نپذیرند مورد نفرین قرار دادند.

لزوم نبردی سنگین و نابودگر با دشمن

"انهم لن یزولوا عن مواقفهم دون طعن دراک ، یخرج منهم النسیم"

( همانا ایشان از جایگاههای خود هرگز جدا نمی شوند بدون نیزه زدن پیاپی، تا جان یا نسیم از بدنشان خارج شود.)

"طعن" به معنای نیزه زدن، و "دراک" به معنای پشت سر هم است. قرآن کریم می‎فرماید: (بل ادارک علمهم فی الاخرة ) سوره نمل (27)، آیه 66. "بلکه علمشان در آخرت پشت سر هم و پیاپی درآمده است."

حضرت می‎فرماید: معاویه و سپاه او که در صفین جنگ راه انداخته اند از جایگاه خود عقب نشینی نخواهند کرد مگر این که سرنیزه های متعدد و پیاپی بر آنان فرود آید تا جان از بدنشان خارج شود.

شرح کنندگان نهج البلاغه درباره معنای "یخرج منهم النسیم" دو احتمال ذکر کرده اند:

الف - "نسیم" را به معنای لغوی که همان باد است گرفته اند. در این صورت معنا چنین می‎شود: باید چنان بدن دشمن را با سرنیزه سوراخ سوراخ کرد و در بدنشان شکاف ایجاد نمود که از یک طرف آن باد داخل شده و از طرف دیگر آن خارج شود و یا هوا رفت و آمد کند.

ناوبری کتاب