صفحه ۵۵۶

نیستید، ولی مرا با پرهیزکاری و کوشش و پاکدامنی و درستکاری یاری کنید."

نکته دیگری که باید آن را به همین مناسبت یادآوری کنم سخنانی بود که من در شش سال قبل رجب 1418 ه' .ق، 23 آبان 1376 ه' .ش. در چنین روزی برای دفاع از مرجعیت شیعه و کشور و روحانیت و حوزه های علمیه بیان کردم و به نظر خودم بیان آنها را وظیفه شرعی می‎دانستم. آن سخنرانی و اجمالی از حوادث پیرامون آن در کتاب خاطرات اینجانب چاپ شده است. امیدوارم با مطالعه آن مطالب، خود داوری کنید و به حقایق پی ببرید.

ویژگی پیامبراکرم (ص) و امام (ع) در آرایش نظامی

نکته ای که به عنوان مقدمه این خطبه خدمت آقایان عرض کردم این بود که یکی از ویژگی های پیامبراکرم (ص) و همچنین امیرالمؤمنین (ع) این است که بدون هیچ گونه سابقه یا تجربه نظامی و بدون این که در دانشگاه یا آکادمی نظامی درس خوانده باشند، آن چنان آرایش نظامی می‎کردند و مقدمة الجیش یا میسره و میمنه لشکر را می‎آراستند که دیگران با سالها آموختن تاکتیک های جنگی و تجربه نظامی نمی توانستند. از این رو بود که پیامبراکرم (ص) با دقت فراوان و انجام برنامه های حساب شده، با کمترین نیرو و امکانات خود را به پیروزی می‎رساند.

در دنیا مرسوم و معمول است که جنگ و فرماندهی آن را به عهده کسی می‎گذارند که در این رشته درس خوانده و با سابقه و دارای تخصص بالاست. در صورتی که در مکه و مدینه دانشگاهی وجود نداشت که پیامبر در آن درس نظامی بخواند، و اساسا آن حضرت پیش کسی هیچ گونه علمی نیاموخته بود. با این وجود کارهای جنگ را آن چنان ساماندهی می‎فرمود که می‎توان آن را یکی از امتیازات پیامبر به شمار آورد. جنگ های امیرالمؤمنین (ع) و فرمانهای نظامی آن حضرت نیز بسیار دقیق و

ناوبری کتاب