صفحه ۵۴۹

بنابراین چرا انسان از جنگ فرار کند، و موجب ریختن آبروی خود شود، و هم سپاه اسلام را تضعیف کند؟ ولی اگر مردانه بایستد و شهادت نصیب او گردد، در آخرت به درجات عالی راه پیدا می‎کند و در دنیا نیز باعث افتخار خود و خانواده اش می‎شود.

آزمایش ها زمینه سیر الی الله

"ألرائح الی الله کالظمآن یرد الماء"

( رونده به سوی خدا مانند تشنه ای است که وارد آب می‎شود.)

"ألرائح" از باب "راح ، یروح" یعنی شامگاه رفت یا آمد، و برای مطلق رفتن نیز به کار می‎رود، و در اینجا همین معنای اخیر مراد است.

انسان بسیار تشنه بعد از رسیدن به آب خوشحال و راحت خواهد شد، زیرا عطشش برطرف می‎شود. کسی که عاشق خداست و برای خداوند جنگ می‎کند، احساس درد نمی کند و چه پیروز شود و یا به شهادت برسد در هر صورت به مقصد خود رسیده است.

می‎فرماید: کسی که به سوی خدا می‎رود، مانند شخص تشنه ای است که وارد آب شود.

"ألجنة تحت أطراف العوالی"

( بهشت زیر کناره های سرنیزه است.)

"عوالی" جمع "عالیة" و به معنای سرنیزه و نیمه بالائی نیزه است.

در حدیثی از پیامبراکرم (ص) نقل شده که می‎فرماید: "ألجنة تحت ظلال السیوف"صحیح بخاری، ج 3، ص 208؛ ج 4، ص 9 و 24. "بهشت زیر سایه شمشیرهاست." در حقیقت پیامبر می‎فرماید: مجاهدین فی

ناوبری کتاب