صفحه ۵۳۹

( درس 197)

خطبه 124 (قسمت دوم)

توضیحی مختصر درباره خطبه

مقابله با هماورد و یاری همرزمان

فرار از جنگ و پیامدهای آن

آزمایش ها زمینه سیر الی الله

علی (ع) مرد عمل

نفرین به دشمن حق ناپذیر

ناوبری کتاب